ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิ…