ประมวลภาพและวีดิโอ

การแสดงวิสัยทัศน์คณบดีคณะครุศาสตร์ การแสดงวิสัยทัศน์คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ การแสดงวิสัยทัศน์คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การแสดงวิสัยทัศน์คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การแสดงวิสัยทัศน์คณบดีคณะวิทยาการจัดการ การแสดงวิสัยทัศน์เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ผลการหยั่งเสียงการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และผลการหยั่งเสียงการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี 5 คณะ

ตารางคำสั่งแต่งตั้งใกล้หมดวาระ

ตารางคำสั่งแต่งตั้งใกล้หมดวาระ ลำดับที่ คำสั่งที่/เรื่อง แต่งตั้ง หมดวาระ ไฟล์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง แจ้งเดือน เริ่มดำเนินการ  1 22/2555 แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีประจำคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 9 มี.ค.56 8 มี.ค.60  คส.ที่22  1 ธ.ค.59 8 ธ.ค.59 2 24/2555 แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 9 มี.ค.56 8 มี.ค.60 คส.ที่24 2 ม.ค.60  7 ม.ค.60  3 19/2557 แต่งตั้งประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  28 พ.ค. 57 27 พ.ค. 60  คส.19  1 พ.ค.60 26 พ.ค.60  4 18/2557 แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ  14 พ.ค.57  13 พ.ค.60…

การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการ

การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 1.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการหัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะพ.ศ. ๒๕๕๖ 2.ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการฯ เรื่องกำหนดการและขั้นตอนการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการฯ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ 3.กรอบนโยบายและแผนการพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อประกอบการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 4.กรอบนโยบายและแผนการพัฒนาสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อประกอบการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 5.แบบฟอร์มการสมัครและเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 6.แบบฟอร์มการสมัครและเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 7.รายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาและสำนักศิลปะและวัฒนธรรม แบบฟอร์มการสมัคร ใบสมัครเข้ารับการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่ง  และใบเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ใบสมัครเข้ารับการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่ง และใบเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานนะเทียบเท่าคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานนะเทียบเท่าคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กำหนดการและวิธีการนำเสนอวิสัยทัศน์ของผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาและผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กำหนดการและวิธีการเสนอชื่อล่วงหน้าในการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาและผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานนะเทียบเท่าคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่องจำนวนบัตรเลือกที่ใช้ในการหยั่งเสียงผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาและผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จำนวนบัตรเลือกผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวนบัตรเลือกผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานนะเทียบเท่าคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาและผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม รายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

การสรรหาคณบดี

การสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  และคณะวิทยาการจัดการ 1.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี พ.ศ. 2556 2.ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะครุศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  และคณะวิทยาการจัดการ  เรื่องกำหนดการและขั้นตอนการสรรหาคณบดี 3.กรอบนโยบายและแผนพัฒนาคณะ เพื่อประกอบการสรรหาคณบดี ปี พ.ศ.2560-2564 4.แบบฟอร์มการสมัคร/เสนอชื่อ ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  และคณะวิทยาการจัดการ 5.รายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  และคณะวิทยาการจัดการ ใบสมัครเข้ารับการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีและใบเสนอชื่อ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการ ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี เรื่องแก้ไขกำหนดการ และขั้นตอนการสรรหาคณบดี   และรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีพร้อมประวัติ และผลงาน คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการ ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี เรื่องแก้ไขกำหนดการและขั้นตอนการสรรหาคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการ ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี เรื่อง รายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีที่ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบ คณะครุศาสตร์…

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่๒๗/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะครุศาสตร์ 2.คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่๒๘/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3.คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่๒๙/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่๓๐/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 5.คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่๓๑/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 6. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ ๑/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  

ปฎิทินการใช้ห้องประชุม เดือนกุมภาพันธ์ 2560

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ 1 -10.00 ถึง 12.30 น. ประชุมอุปสมบท 2 3 -9.00 น. ประชุมสภาวิชาการ 4 -9.00 น. ประชุสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/60 -13.00 น. ประชุมพัฒนาบุคลากร 5 6 -13.30 ถึง16.30 ประชุมสหกิจศึกษา 7 8 -9.00 น. ประชุมหารือ(เลขาอธิการ) -13.00 น. ประชุมโครงการบวช 9 10 -13.00-16.30 น. กลั่นกรองหลักสูตร 11 12 13 14 -9.00 ถึง 16.30 น….