ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รายละเอียด แบบฟอร์มการสมัคร/เสนอชื่อ  ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง  รายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รายละเอียด ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง  รายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ที่ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบ รายละเอียด คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 17/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รายละเอียด

ประมวลภาพและวีดิโอ

การแสดงวิสัยทัศน์คณบดีคณะครุศาสตร์ การแสดงวิสัยทัศน์คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ การแสดงวิสัยทัศน์คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การแสดงวิสัยทัศน์คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การแสดงวิสัยทัศน์คณบดีคณะวิทยาการจัดการ การแสดงวิสัยทัศน์เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ผลการหยั่งเสียงการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และผลการหยั่งเสียงการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี 5 คณะ การประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2560 แสดงวิสัยทัศน์และลงคะแนนเสียงคณบดี 4คณะและผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2560 การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ตารางคำสั่งแต่งตั้งใกล้หมดวาระ

ตารางคำสั่งแต่งตั้งใกล้หมดวาระ ลำดับที่ คำสั่งที่/เรื่อง แต่งตั้ง หมดวาระ ไฟล์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง แจ้งเดือน เริ่มดำเนินการ  1 18/2557 แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ  14 พ.ค.57 13 พ.ค.60 คส.18 เม.ย.60 12 พ.ค.60  2 17/2557 18/2558 25/2558 15/2560 แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 21พ.ค.57 20พ.ค.60 คส.17 คส.ที่18 คส.ที่25 คส.ที่ 15 เม.ย.60 19 พ.ค.60 3 19/2557 แต่งตั้งประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 28 พ.ค. 57 27 พ.ค. 60 คส.19  เม.ย.60   26 พ.ค.60 4 28/2558  แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 12…

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปี 2560

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปี 2560 คำสั่งที่ เรื่อง หมายเหตุ 1/2560 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 2/2560 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการและเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   3/2560 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริหารกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  4/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร (แทนตำแหน่งที่ว่าง)ตามข้อ2-5   5/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีประจำคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   6/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัย/สำนัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  7/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์  8/2560 เรื่อง แต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  9/2560 เรื่อง แต่งตั้งประธานคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ(แทนตำแหน่งที่ว่าง)  10/2560 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริหารกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง(แทนตำแหน่งที่ว่าง)  11/2560 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย(แทนตำแหน่งที่ว่าง 12/2560 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการกองทุนและการบริหารกองทุนวิจัย  (แทนตำแหน่งที่ว่าง)   13/2560  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(แทนตำแหน่งที่ว่าง) 14/2560 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง(แทนตำแหน่งที่ว่าง) 15/2560…

ประกาศ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประกาศ  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกาศ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง  ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประกาศ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง  ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณบดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกาศ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง  ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประกาศ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง  ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะครุศาสตร์ ประกาศ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง  ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประกาศ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง  ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม