ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาคณบดี
กรอบนโยบายการพัฒนาคณะ เพื่อประกอบการสรรหาคณบดี
ใบสมัครเข้ารับการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเกษตร
ใบเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเกษตร

 

ประกาศดำเนินการเลือกคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ประกาศดำเนินการเลือกคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ประกาศดำเนินการเลือกคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
กำหนดการและขั้นตอนการเลือก
คุณสมบัติของประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกและการดำเนินการ
ใบสมัครประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ใบสมัครกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

 

ปฎิทินการใช้ห้องประชุม

ประจำเดือน กันยายน 2559

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
 1
-9.00 น.
ประชุมกบว.
13.30 น.
ประชุมพัฒนาบุคลากร
2
-8.00 น.
ประชุมสภาวิชาการ8/59-13.00 น.
กองนโยบายและแผน
3
4 5 6
-14.30 น.
ประชุมผู้บริหาร
7 8 9 10
-9.00 น.
สภามหาวิทยาลัย
11 12
-9.00-12.00 น.
ประชุมอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
13
-15.30 น.
ประชุมบัณฑิตศึกษา
14 15 16
-9.00 -16.30 น.
ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
17
18 19 20 21
-13.00 น.
ประชุมโครงการกำจัดขยะฯ
22
-10.00 น. ประชุมเกษตรฯ
-15.30 น. ประชุมประธานสภาฯ
23
-9.00 น.
ประชุมกบม 10/59
24
25 26
-13.00 น.
ประชุมการจัดทำแผนฯปี60
27 28
-13.30 น.
ประชุมชุดครุย
 29 30
-13.00 น. ประชุมแนะแนวการศึกษา