ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาคณบดี
กรอบนโยบายการพัฒนาคณะ เพื่อประกอบการสรรหาคณบดี
ใบสมัครเข้ารับการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเกษตร
ใบเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเกษตร
***ประกาศชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร***

ประกาศดำเนินการเลือกคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ประกาศดำเนินการเลือกคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ประกาศดำเนินการเลือกคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
กำหนดการและขั้นตอนการเลือก
คุณสมบัติของประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกและการดำเนินการ
ใบสมัครประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ใบสมัครกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
***ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับเลือกเป็นประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ***

ปฎิทินการใช้ห้องประชุม

ประจำเดือน ตุลาคม 2559

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
1
2 3
-9.00 น.
ประชุมสภาภายใน
-13.00 น.
ประชุมตรวจสอบภายใน
4
-13.30 น.
ประชุมอนุกรรมการพัฒนาบุคลากร
-16.00 น.
ประชุมบัณฑิตศึกษา
5
-9.30 น.
ประชุมผู้บริหาร
-13.00-16.30 น.
ประชุม
6 7
-8.00 น.
ประชุมสภาวิชาการ
8
9 10
-12.00-16.00 น
วิเทศสัมพันธ์
11 12
-9.00 น.
ประชุมคณะกรรมการเลือกฯครั้งที่2/59
ประธานสภาคณาจารย์ฯ
-10.00 น.
ประชุม กบม/พิเศษ
13
-13.30ถึง
16.30. น.
ประชุมเตรียมความพร้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
14
งดจอง
15
-9.00 น.
ประชุมสภามหาวิทยาลัย10/59
-13.00 น.
ประชุม กบค
-14.00 น.
พัฒนาบุคลากร
16 17
-9.00 น.
ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯครั้งที่ 2/59
(เกษตร)
18
งดจอง
19
-9.00 น.
ประชุม กบม
20
-9.00 น.
เลขาอธิการ
-13.00 น.
ประกันคุณภาพ
21 22
23 24 25
-13.30 น.
-ประชุมกลั่นกรองหลักสูตร
26
-9.00 น. MOU CPall
27 28  29
30 31